Het Wegdam

Op deze pagina vindt u informatie over het Wegdam.

Ligging Het Wegdam ligt bij Goor.
Ontstaan Het huis is in 1400 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Toentertijd was het niet meer dan een boerderij. Het was in het bezit van de Van Coeverdens. 

Het Wegdam is een rechthoekig gebouw, dat aan drie zijden is omgracht. Boven de ingang bevindt zich een steen met het alliantiewapen van de Van Coeverden-Raesfelt familie en herinnert het aan de opdrachtgevers van de nieuwbouw Jan Heidenrijk van Coeverden tot Wegdam en zijn vrouw Allegonde Isabelle van Raesfelt.

Bewoners In 1849 vererft het Wegdam op Fosca Helena van Coeverden en als zij overlijdt in 1862 gaat het huis over op Jeremias Meijes. In 1897 wordt het verkocht aan Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer, vrouw van het Weldam, en worden tegelijk de onder het Wegdam ressorterende erven en landerijen bij die van het Weldam gevoegd. 

Het Wegdam, welk in 1382 reeds bestond, is eerst in de 15e eeuw een havezate geworden. Voor die tijd was het een erve dat onder Huis Hekeren behoorde.

6‑9‑1400
Dat guet geheiten Weecdam dat een vri eigen guet is mit sinen toebehoeren in den kirspel van Ghoir.

Beleend door Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter.

(Op dezelfde dag tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed).

17‑9‑1407
Idem door Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt.

In 1450 doet Reynolt van Coeverden, ridder, (ovl. 1469) ten behoeve van zijn broeder Alof overgave van een aantal goederen, w.o. dat erve tot Wegdam, die hij en zijne voirvaders van den gestichte te leen geholden hebben.

13‑4‑1455
Gegeven in de jaer ons Heeren duysent vyerhondert vyeff unde vifftich, des saterdaeges nae Belaken Paesschen.

Jacop van Tije, richter van Kedingen, oorkondt dat Reynolt van Coverden en zijn vrouw Belye aan mr. Gert van Randen, proost van Aldensale en Eelst, een rente van 12 Keurvorsten gouden Rijnse gulden uit o.a. het erve ten Wegdam, gelegen in het kerspel Goer, verkocht hebben en voor hem, ridder, en keurnoten in het heimaal hebben geleverd.

Het Wegdam schijnt daarna door Alof van Coeverden als havezate bewoond te zijn en is verder in zijn geslacht gebleven; de bezitters noemden zich steeds Borchman van Goor.

Kerkboek Goor:
16‑6‑1670
Op donderdagh smorgens te 7 uren sterft opt Wegdam Adriana Hetterschei, seer Godsalige weduwe van Herman van Coeverden, nadat sij haer te bedde geleght hadde op hemelvaerts dagh Mai 12 en is begraven Juni 25.

28‑12‑1676
's Morgens sterft tusschen 5 ende 6 seer Christelijck aen die pocken die weled. juffer Adriana van Coeverden ten Wegdam jonge dochter van den weled Heeren Wolter van Coeverden tot Weghdam, out omtrent 18 jaren; is begraven in het volgende jaer Januar 8.

8‑1686
Jonker Albert Christoffer van Coeverden soon toe Wegdam, vaendrager onder de Heer Overste Coeverden, huwt met Juffer Anna Maria van Twikkelo dogter van de Heer Joan van Twikkelo Burgemeester der stadt Deventer.

24‑12‑1687
De welgeboren Heer Joan Heidentrik van Coeverden toe den Wegdam huwt de welgeboren Juffer Margarieta Elisabeth van Renssen tot Deventer.

Dp Goor 25‑5‑1694
Wolter Christoffer, dp 5‑4‑1696 Geertrui Margriet. Dp 1‑10‑1697 Arent Daniel.

Tr Goor 1‑4‑1694
Juffer Joanna Christina van Coeverden dogter toe Wegdam huwt met de Heer Balthasar op den Berge tot Herssevelt.

In 1723 is er door Arend Daniel van Coeverden een nieuw bouwhuis bij de havesate gebouwd en in de jaren 1757‑1759 heeft zijn zoon Johan Heidentrijk van Coeverden (1730‑1789) een geheel nieuw huis laten bouwen. (Deze Johan of Jan Heydenryk huwde 23 herfstmaand 1756 te Breda met Allegonda Isabelle van Raesfelt).

Arend Daniel Baron van Coeverden, Heer van Wegdam en Kapitein in het Regiment van den Hoogwelgeb. Gestr. Heer Baron Bentinck, Colonel ten dienste deezer landen, huwt 13‑8‑1790 te Goor met de Hoogwelgeb. Freule Jacoba Henrietta Arnolda Baronesse van Voerst tot Hagenvoorde/Wijhe (ovl. 5‑12‑1817 op W. oud 58 jr.).

Jonkheer Arend Daniel van Coeverden (1763‑1849) is de laatste Van Coeverden geweest, die het Wegdam heeft bewoond.

Deze Arend Daniel moet een gefortuneerd man zijn geweest want zijn vader breidde in 1773 het familiebezit uit met de koop van de havezate Slangenburg bij Doetinchem voor de toenmalige som van f 250.000,‑.

Na zijn dood kwam het Wegdam aan zijn dochter Fosca Helena die in 1822 gehuwd was met de Amsterdamse scheepsbouwmeester en reder Jeremias Meyjes, die volgens overlevering op slinkse wijze in bezit is gekomen van veel onroerend goed afkomstig van de Van Coeverden's. Na hun overlijden is het in bezit gekomen van Arent Daniel Johannes Theodorus Meyjes, notaris te Amsterdam. (Zie voor Meyjes Ned Patr. 1951). De erfgenamen van deze laatste hebben in 1897 na zijn dood het huis verkocht aan Maria Cornelia barones Van Heeckeren van Wassenaar, eigenares van het huis Weldam, echtgenote van Willem Carel Philip Otto graaf Bentinck.

Later is het verhuurd geweest aan een Engelse binnenhuisarchitekt, die het uit liefhebberij met stijlmeubelen heeft ingericht.

Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Toegankelijk Nee.
Foto's Foto 1 (voorkant z/w)
Foto 2 (voorkant, 3 november 2001)
Foto 3 (voorkant)
Foto 4 (linkerkant, 3 november 2001)
Foto 5 (rechterkant, 3 november 2001)
Foto 6 (achterkant)
Bronnen Tekst: Historisch Diepenheim fietsend bekeken / VVV Diepenheim, Historische Vereniging Old Deep'n en Anton Vedders (Stichting Heemkunde Markelo)
Foto 1: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)
Foto's 2, 4 en 5: Albert Speelman
Foto's 3 en 6: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!