Heeckeren

Op deze pagina vindt u informatie over Huis Heeckeren.

Ligging Huis Heeckeren ligt bij Goor (aan de Korte dijk).
Ontstaan In 1412 werd dit huis voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Het huis werd ook wel het 'huys te Goor' genoemd in vroeger tijden. Eigenaar toentertijd was Wolter van Coevorden, zijn familie bleef in het bezit van het huis tot in het midden van de 16e eeuw. 

In 1584 is het huis afgebrand. Later is het diverse malen herbouwd en veranderd. Een oude gevelsteen in de noordwestmuur vermeldt het jaartal 1596 en duidt waarschijnlijk op een herbouw.

Tegenwoordig is het huis geheel gepleisterd.

Voorheen is het een bejaardenhuis voor nonnen geweest.

Bewoners

In den kerspel van Gore dat Huys to den Bleddinclere beleend door:
1379‑1382
De Heer Reynolt van Coevoerde, ridder.

25‑1‑1395
Reynolt van Covoerden.

Dat Huys ende Hoff van Ghoer mit allen horen toebehoren, rechten, olden ende nyen tobehoren, soe als die ghelegen zyn toe Ghoer ende in den kerspel van Ghoer, sijnde een leen van de bisschop van Utrecht.

6‑9‑1400
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter. (Bij deze gelegenheid tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit en enige andere goederen).

25‑2‑1403
Reynalt van Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lysbet van Ghoer. (Dat huys ende woninge, dair sy nu inne woent, myt allen sinen toebehoren in den kerspel van Ghoer gelegen).

16‑9‑1407
Wolter van Coverden, zoon van heer Reynalt; bewoond door Lysbet van Ghoer.

30‑10‑1433
Wolter van Covorden.

16‑10‑1435
Reynolt van Covorden na opdracht door zijn vader Wolter van Covorden.

23‑10‑1460
Reynolt van Coverden, gehuwd met Belia van Aller.

2‑9‑1470
Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden. (Op dezelfde dag tuchtte Roelef zijn vrouw Sophya van der Eze van Gramsbergen aan 100 mud rogge per jaar uit het Huis te Goor en enige andere goederen).

21‑7‑1497
Roeloff van Covorden.

19‑9‑1499
Reynalt van Covorden, gehuwd met Anna van Merveld, na de dood van zijn vader Roeloff van Covorden.

19‑7‑1518
Reynalt van Covorden Roloffszoen.

24‑2‑1526
Reynalt van Coevoerden Roeloffszoen.

12‑8‑1532
Roloff van Coevorden, onmondig, na de dood van Reynt van Coevorden Roloffszoen. Hulder Borchart van Westerholt, drost van Vollenho.

28‑4‑1547
Agnes van Ytterssom als oudste dochter na de dood van haar vader Johan van Ytterssom Janszoen, die naaste leenvolger was geweest van wijlen Roelandt of Roeloff van Coevorden, enige zoon van wijlen Reynt van Coevorden, waarnaast Johan tevens in de zijlinie erfgenaam was geweest van Hinrich en Agnes van der Eeze en van Gramsberge, maar zelf niet meer in de gelegenheid was geweest om zich te laten belenen, voordat hij in Duytschlandt in 1546 in keizerlijke krijgsdienst was overleden. Hulder haar oom Willem van Buckhorst.

15‑6‑1547
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Coeforden, tot haar goede recht na de dood van haar zoon Roelandt of Roelof van Coeferden. Hulder haar broer Hinrich van Mervelde.

25‑10‑1555
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Covorden, met lediger hand. Hulder Dirick van der Wenge na de dood van Anna's broer Henrick van Mervelde.

25‑5‑1557
Agnes van Ytterssom. Hulder haar man Eggerich Ripperda.

2‑10‑1599
Sophia van Ittersum, weduwe van Eusebius Bentincks, na de dood van haar zuster Angnes van Ittersum, weduwe Ripperda. Hulder haar zoon Hendrick Bentinck.

23‑1‑1639
Henrick Bentinck, drost van Sallant, na de dood van zijn moeder Sophia van Ittersum.

28‑3‑1669 Kerkboek Goor
Gaet tegen den avont om haer te vermaken te paerde die jongste dochter op Heeckeren, valt terstont van het paert en beseert haer so seer dat sij den volgenden maendagh sterft omtrent des morgens te ses uren; haer lichaem wort statelycken gesoncken 12 april s'maendagh te Paesschen.

11‑1‑1681
Herman Engelbert van Ensse tot Hekeren, gehuwd met zijn nicht Maria Walburgis van Ensse tot de Groote Scheere. (Het Huis te Goor ofte genaamt Hekeren met alle ap‑ en depentien daartoe gehorig).

1681 Kerkboek Goor
Die Hoogh Welgebooren Hermen Engelbert Baron van Ensse Heer tot Heeckeren huwt met die Hoogh Welgeboorne Froulijn Maria Walburgh van Ensse dochter toe den Groote Scheer en Swanenburgh. Getrout op den wegh na Heeckeren tot Holten).

23‑6‑1695
De nagelaten kinderen van wijlen Herman Engbert van Ense toe Hekeren. Hulder haar oom Adrian Wilhelm Bentink toe Brekkelenkamp.

18‑4‑1722
Joan Ernst Wilhelm van Hovel, overste in Munsterschen dienst, namens zijn vrouw Anna Isabella van Ensse tot Hekeren op dezelfde wijze als Herman Engelbert van Ensse daar in 1681 mee was beleend.

6‑7‑1737
De onmondige kinderen van wijlen de overste Hoevel toe Heeckeren. Hulder dr. Willem Hulsken, richter te Enschede.

7‑5‑1749
Joan Frederik van Hoevel, oudste zoon tot Hekeren, op dezelfde wijze als zijn ouders Ernst Willem van Hovel en Anna Isabella van Ense tot Hekeren daarmee in 1722 waren beleend.

4‑3‑1779
Maria Isabella van Hoevell, de weduwe van Otto Maximiliaan Bentinck tot Brecklenkamp, na de dood van haar broer J.F. van Hovell. Hulder Godfried Franciscus baron van Hugenpoth, heer van Aerdt.

Op 10‑3‑1801 meldde Sophia Louisa Bentinck tot den Brekkelenkamp, echtgenote van Godefridus Franciscus van Hugenpoth tot Aerdt (huw. 19‑6‑1779 te Goor), aan de leenkamer, dat "het Huis te Goor genaamt Hekeren met alle zyne ap‑ en dependentien alsmede het erve Dambrink bij Heekeren geleegen" als 2 distincte lheenen door het overlijden van M.I. van Hovell weduwe Bentinck, geboren van Hovell, op haar was vererfd.

Huidige doeleinden Het werd bewoond door asielzoekers. Vanaf eind 2004 heeft Aveleijn haar intrek genomen in het pand. Het is nu een tehuis voor gehandicapten.
Toegankelijk Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (voorkant)
Foto 4 (zijkant)
Foto 5 (detail)
Foto 6 (voorkant, 10 november 2001)
Foto 7 (achterkant, 10 november 2001)
Foto 8 (linkerkant, 10 november 2001)
Tekening 1 (voorkant, tekening van onbekend persoon)
Tekening 2 (achterkant, tekening van onbekend persoon, 1737)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, G. van Diest, Marcel Staijen en Anton Vedders (Stichting Heemkunde Markelo)
Foto's 1 en 5: http://www.uitgaanstips.com (uit de lucht)
Foto's 2 t/m 4: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto's 6 t/m 8: Albert Speelman
Tekeningen 1 en 2: Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk in 1911 verscheen)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!